Bäsdeşlik PCB öndürijisi

6 gatly impedans dolandyryşy gaty berk flex tagtasy

Gysga düşündiriş:

Material görnüşi: FR-4, polimid

Iň az yz giňligi / giňişligi: 4 mil

Iň kiçi deşik ululygy: 0,15mm

Tamamlanan tagtanyň galyňlygy: 1,6mm

FPC galyňlygy: 0,25mm

Taýýar mis galyňlygy: 35um

Jemleýji: ENIG

Satyjy maskanyň reňki: gyzyl

Gurluşyň wagty: 20 gün


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Rigid -flex board

Material görnüşi: FR-4, polimid

Iň az yz giňligi / giňişligi: 4 mil

Iň kiçi deşik ululygy: 0,15mm

Tamamlanan tagtanyň galyňlygy: 1,6mm

FPC galyňlygy: 0,25mm

Taýýar mis galyňlygy: 35um

Jemleýji: ENIG

Satyjy maskanyň reňki: gyzyl

Gurluşyň wagty: 20 gün

FPC we PCB-iň döremegi we ösmegi, gaty-çeýe tagtanyň täze önümini döretdi.Şonuň üçin PCB prototipinde çeýe zynjyr tagtasy we gaty tagta basylandan soň degişli tehnologiki talaplara we beýleki proseduralara laýyklykda birleşdirilip, FPC aýratynlyklary we PCB aýratynlyklary bilen zynjyr tagtasyny emele getirýär.

PCB prototip görnüşinde gaty tagta we FPC kombinasiýasy çäkli giňişlik şertlerinde iň oňat çözgüdi üpjün edýär.Bu tehnologiýa polýarlygy we aragatnaşygyň durnuklylygyny üpjün etmek bilen enjamyň böleklerini ygtybarly birikdirmäge mümkinçilik berýär we wilka we birleşdiriji komponentleriň sanyny azaldýar.

“Rigid_flex” tagtasynyň beýleki artykmaçlyklary dinamiki we mehaniki durnuklylyk bolup, 3d dizaýn erkinligine, ýönekeýleşdirilen gurnama, ýer tygşytlanyşyna we birmeňzeş elektrik aýratynlyklaryny saklamaga sebäp bolýar.

“Rigid-Flex PCBs” önümçilik programmalary:

“Rigid-Flex PCBs” akylly enjamlardan başlap, öýjükli telefonlara we sanly kameralara çenli köp sanly programmany hödürleýär.Spaceeri we agramyny azaltmak mümkinçilikleri üçin elektrokardiostimulýator ýaly lukmançylyk enjamlarynda gaty-flex tagtanyň ýasalmagy barha köpelýär.Gaty-flex PCB ulanmak üçin şol bir artykmaçlyklar akylly dolandyryş ulgamlarynda hem ulanylyp bilner.

Sarp ediş önümlerinde gaty-flex diňe bir giňişligi we agramy artdyrman, eýsem ygtybarlylygy ep-esli ýokarlandyrýar, lehim bogunlaryna we baglanyşyk meselelerine ýykgyn edýän näzik, näzik simlere köp zerurlygy aradan aýyrýar.Bular diňe käbir mysallar, ýöne “Rigid-Flex PCB” synag enjamlary, gurallar we awtoulaglar ýaly ähli ösen elektrik programmalaryna diýen ýaly peýdalanmak üçin ulanylyp bilner.

Rigid-Flex PCBs tehnologiýasy we önümçilik prosesi:

Gaty flex prototipini öndürmek ýa-da uly göwrümli Rigid-Flex PCBs ýasamak we PCB ýygnamak talap edýän önümçilik mukdary bolsun, tehnologiýa gowy subut edildi we ygtybarly.Flex PCB bölegi giňişlik we erkinlik derejeleri bilen agram meselesini ýeňip geçmekde aýratyn gowy.

“Rigid-Flex” çözgütlerine ünsli garamak we gaty flex PCB dizaýn tapgyrynda irki döwürlerde bar bolan wariantlara dogry baha bermek möhüm peýdalary getirer.“Rigid-Flex PCBs” öndürijisi, dizaýn we fab bölekleriniň sazlaşyklydygyny we önümiň soňky üýtgemelerini hasaba almak üçin dizaýn işine ir gatnaşmalydyr.

“Rigid-Flex” önümçilik tapgyry, gaty tagta ýasamakdan has çylşyrymly we köp wagt talap edýär.“Rigid-Flex” ýygnagynyň ähli çeýe komponentleri, berk FR4 tagtalaryna garanyňda işleýiş, dykylmak we lehimlemek proseslerine düýbünden başga.

Rigid-Flex PCB-leriň peýdalary

• 3D ulanyp, kosmos talaplaryny azaldyp bolar

• Aýry-aýry gaty bölekleriň arasynda birleşdirijilere we kabellere bolan zerurlygy aýyrmak bilen tagtanyň ululygy we ulgamyň umumy agramy peselip biler.

• spaceeri ulaltmak bilen böleklerde köplenç pes san bolýar.

• Az lehimli bogunlar has ýokary baglanyşygyň ygtybarlylygyny kepillendirýär.

• Çeýe tagtalar bilen deňeşdirilende gurnamak wagtynda işlemek has aňsat.

• PCB ýönekeý gurnama amallary.

• Toplumlaýyn ZIF kontaktlary ulgam gurşawyna ýönekeý modully interfeýsleri üpjün edýär.

• Synag şertleri ýönekeýleşdirildi.Gurmak mümkin bolmanka doly synag.

• “Rigid-Flex” tagtalary bilen logistik we gurnama çykdajylary ep-esli azalýar.

• Mehaniki dizaýnlaryň çylşyrymlylygyny ýokarlandyrmak mümkindir, bu hem amatly ýaşaýyş jaý çözgütleri üçin erkinlik derejesini ýokarlandyrýar.

Cgaty tagtany çalyşmak üçin FPC ulanýarys?

Çeýe zynjyr tagtalary peýdaly, ýöne ähli programmalar üçin gaty zynjyr tagtalaryny çalyşjak däl.Bahasy möhüm faktordyr.Ygtybarly zynjyr tagtalary, adaty awtomatlaşdyrylan ýokary göwrümli önümçilik enjamyny öndürmek we gurmak üçin has arzan.

Adatça, innowasiýa önümi üçin iň oňat çözgüt, zerur bolanda çeýe zynjyry öz içine alýan we önümçilik we gurnama çykdajylaryny azaltmak üçin mümkin boldugyça berk, ygtybarly gaty zynjyr tagtalaryny ulanýan çözgütdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.