Bäsdeşlik PCB öndürijisi

Counter çukury deşikli çalt örtükli prototip altyn örtükli PCB

Gysga düşündiriş:

Material görnüşi: FR4

Gatlaklaryň sany: 4

Iň az yz giňligi / giňişligi: 6 mil

Iň kiçi deşik ululygy: 0,30mm

Tamamlanan tagta galyňlygy: 1,20mm

Taýýar mis galyňlygy: 35um

Jemleýji: ENIG

Satyjy maskanyň reňki: ýaşyl “

Gurşun wagty: 3-4 gün


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material görnüşi: FR4

Gatlaklaryň sany: 4

Iň az yz giňligi / giňişligi: 6 mil

Iň kiçi deşik ululygy: 0,30mm

Tamamlanan tagta galyňlygy: 1,20mm

Taýýar mis galyňlygy: 35um

Jemleýji: ENIG

Satyjy maskanyň reňki: ýaşyl``

Gurşun wagty: 3-4 gün

quick turn prototype

Prototip görnüşi, gözleg we ösüş maksatnamasy üçin iň möhüm döwürdir.

Gözleg we ösüş wagtyny gysgaltmak üçin PCB öndürijisinden prototipi has çalt öndürmegi talap edýärsiňiz.

Soňra çalt öwrüm prototipi peýda boldy.

PCB öndürmek üçin Kangna, PCB öndürmekde 14 ýyldan gowrak (2006-njy ýyldan bäri) tejribesi bar.Bizi saýlamak diňe bir PCB-iň önümçilik wagtyny gysgaltman, çykdajylary azaldyp, ýokary hilli tagtalary hem alyp biler.Size bäsdeşlik bahasyndan iň gysga önümçilik wagty bilen ýokary hilli prototipi berip bileris.

Adatça, ysly PCB-iň umumy meýdany 0,1 inedördül metrden az bolsa, buýrugy prototip hökmünde kabul edýäris.

Hiç bir MOQ çäkli däl, bir PCS zakaz etseňizem buýrugy çynlakaý kabul ederis.

Adaty gurşun wagty bir taraply we iki gatly tagta 5 gün, 4 gatlak üçin 7 gün, 6 gatlak üçin 9 gün, 8 gatlak üçin 10 gün, 10 gatly tagta 12 gün.

Çalt prototip üçin bir ýa-da iki günüň içinde bir taraply we iki gatly tagtanyň prototipini öndürip bileris, 4 gatlak üçin 3-4 gün, 6 gatlak üçin 4-5 gün, 8 gatlak üçin 5-6 gün, 6 10 gatly tagta -7 gün.

Iş güni näçe az bolsa, bahasy şonça-da gymmat.

Sargydyňyzy kabul edenimizden soň, inerenerimiz, Gerber faýllaryňyzy tehniki ukybymyza laýyk gelýändigine göz ýetirer.Faýllar barlagdan geçensoň, çykdajylary töläp bilersiňiz.Soňra inerenerimiz gaýtadan barlamak we öndürmek üçin faýllary optimizirlemek.Käwagt käbir in engineeringenerçilik soraglary ýüze çykýar.

Önümçiligi wagtynda gutarmak üçin inerenerimiziň soraglaryna mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bermeli.

In engineeringenerçilik soragyna sarp edilen wagt önümçilik wagty hasaplanmaýar.

Hytaýdan P5.00-den soň zakaz etseňiz, önümçilik wagty ertirden ertire çenli hasaplanar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.