Bäsdeşlik PCB öndürijisi

Pes göwrümli lukmançylyk PCB SMT Assambleýasy

Gysga düşündiriş:

SMT, elektron gurnama pudagynda iň meşhur Tehnologiýa we proses bolan “Surface Mounted Technology” -iň gysgaltmasydyr.“Surface Mount Technology” (SMT) elektron zynjyryna “Surface Mount” ýa-da “Surface Mount Technology” diýilýär.Çap edilen zynjyr tagtasynyň (PCB) ýa-da beýleki aşaky gatlagyň üstünde gurşunsyz ýa-da gysga gurşunly gurnama komponentlerini (hytaý dilinde SMC / SMD) gurýan, soňra bolsa kebşirlemek ýa-da şöhlelendirmek arkaly kebşirlemek ýa-da ýygnamak üçin zynjyr ýygnamak tehnologiýasydyr. kebşirlemek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SMT, elektron gurnama pudagynda iň meşhur Tehnologiýa we proses bolan “Surface Mounted Technology” -iň gysgaltmasydyr.“Surface Mount Technology” (SMT) elektron zynjyryna “Surface Mount” ýa-da “Surface Mount Technology” diýilýär.Çap edilen zynjyr tagtasynyň (PCB) ýa-da beýleki aşaky gatlagyň üstünde gurşunsyz ýa-da gysga gurşunly gurnama komponentlerini (hytaý dilinde SMC / SMD) gurýan, soňra bolsa kebşirlemek ýa-da şöhlelendirmek arkaly kebşirlemek ýa-da ýygnamak üçin zynjyr ýygnamak tehnologiýasydyr. kebşirlemek.

Umuman aýdanymyzda, ulanýan elektron önümlerimiz PCB-den we dürli kondensatorlardan, rezistorlardan we zynjyryň diagrammasyna laýyklykda beýleki elektron böleklerinden ýasalýar, şonuň üçin her dürli elektrik enjamlaryny gaýtadan işlemek üçin dürli SMT çipleri gaýtadan işlemek tehnologiýasy gerek.

SMT esasy iş elementlerine şular girýär: ekrany çap etmek (ýa-da paýlamak), gurnamak (bejermek), kebşirlemek, arassalamak, synag etmek, bejermek.

1. Ekrany çap etmek: Ekrany çap etmegiň wezipesi, komponentleriň kebşirlemegine taýýarlyk görmek üçin, lehim pastasyny ýa-da ýelim ýelimini PCB-iň lehim ýassygyna syzdyrmakdyr.Ulanylýan enjam, SMT önümçilik liniýasynyň öň tarapynda ýerleşýän ekran çap ediji maşyn (ekran çap ediji maşyn).

2. ueelim sepmek: PCB tagtasynyň kesgitlenen ýerine ýelim taşlaýar we esasy wezipesi komponentleri PCB tagtasyna düzeltmekdir.Ulanylýan enjamlar SMT önümçilik liniýasynyň öň tarapynda ýa-da synag enjamlarynyň aňyrsynda ýerleşýän paýlaýjy maşyn.

3. Dag: Onuň wezipesi, ýerüsti gurnama komponentlerini PCB-iň kesgitlenen ýerine takyk gurmak.Ulanylýan enjamlar SMT önümçilik liniýasyndaky ekrany çap ediji maşynyň aňyrsynda ýerleşýän SMT ýerleşdiriş enjamydyr.

4. Bejeriş: Onuň wezipesi SMT ýelimini eretmek, ýerüsti gurnama komponentleri we PCB tagtasy berk ýapyşyp biler.Ulanylan enjamlar SMT SMT önümçilik liniýasynyň arka tarapynda ýerleşýän peçleri bejerýär.

5. Reflow kebşirlemek: reflow kebşirlemegiň wezipesi, ýerüsti gurnama komponentleri we PCB tagtasy berk ýapyşmak üçin lehim pastasyny eretmekdir.Ulanylan enjamlar SMT ýerleşdiriş maşynynyň aňyrsynda SMT önümçilik liniýasynda ýerleşýän şöhlelendiriji kebşirleýji peçdir.

6. Arassalamak: Funksiýa, adam bedenine zyýanly gurnalan PCB-de akym ýaly kebşirleýiş galyndysyny aýyrmakdyr.Ulanylýan enjamlar arassalaýjy maşyn, ýagdaýy düzedip bolmaýar, onlaýn ýa-da onlaýn däl.

7. ectionüze çykarmak: Gurlan PCB-iň kebşirleýiş hilini we gurnama hilini kesgitlemek üçin ulanylýar.Ulanylan enjamlar ulaltýan aýna, mikroskop, onlaýn synag guraly (IKT), uçýan iňňe synag guraly, awtomatiki optiki synag (AOI), rentgen synag ulgamy, funksional synag guraly we ş.m. öz içine alýar. gözlegiň talaplaryna laýyklykda önümçilik liniýasynyň bir bölegi.

8. Bejeriş: kemçilikler bilen ýüze çykarylan PCB-ni gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Ulanylýan gurallar demirleri lehimlemek, iş stansiýalaryny bejermek we ş.m. Konfigurasiýa önümçilik liniýasynyň islendik ýerinde.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.