Bäsdeşlik PCB öndürijisi

Elektrik fakeli üçin 8.0W / mk ýokary ýylylyk geçirijiligi MCPCB

Gysga düşündiriş:

Metal görnüşi: Alýumin bazasy

Gatlaklaryň sany: 1

Faceüzü: Gurşun mugt HASL

Plastinanyň galyňlygy: 1,5mm

Misiň galyňlygy: 35um

Malylylyk geçirijiligi: 8W / mk

Malylylyk garşylygy: 0.015 ℃ / W.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MCPCB-ni tanatmak

MCPCB, alýumin esasly PCB, mis esasly PCB we demir esasly PCB ýaly metal ýadro PCB-leriň gysgaldylyşy.

Alýumin esasly tagta iň köp ýaýran görnüşdir.Esasy material alýumin ýadrosyndan, standart FR4 we misden durýar.Onda sowadyjy komponentleri ýylylygy ýokary netijeli usulda bölýän ýylylyk örtükli gatlak bar.Häzirki wagtda alýumin esasly PCB ýokary güýjüň çözgüdi hökmünde kabul edilýär.Alýumin esasly tagta, keramiki esasly tagtany çalşyp biler we alýumin keramiki bazalaryň edip bilmeýän önümine güýç we berklik berýär.

Mis substraty iň gymmat metal substratlaryň biridir we ýylylyk geçirijiligi alýumin substratlaryndan we demir substratlaryndan birnäçe esse gowudyr.Highokary ýygylykly zynjyrlaryň, ýokary we pes temperatura we takyk aragatnaşyk enjamlarynyň uly üýtgeýşi bolan sebitlerdäki komponentleriň ýokary derejede ýylylyk ýaýramagy üçin amatlydyr.

Malylylyk izolýasiýa gatlagy mis substratyň esasy böleklerinden biridir, şonuň üçin mis folganyň galyňlygy esasan 35 m-280 m bolup, güýçli tok göterijilik ukybyna ýetip biler.Alýumin substraty bilen deňeşdirilende, mis substrat önümiň durnuklylygyny üpjün etmek üçin has gowy ýylylygyň ýaýramagynyň täsirini gazanyp biler.

Alýumin PCB-iň gurluşy

Aýlaw mis gatlagy

Zynjyrly mis gatlagy işlenip taýýarlanylýar we çap edilen zynjyry emele getirýär, alýumin substraty şol bir galyň FR-4 we şol bir yz giňliginden has ýokary tok alyp bilýär.

Izolýasiýa gatlagy

Izolýasiýa gatlagy, esasan izolýasiýa we ýylylyk geçiriji funksiýalary ýerine ýetirýän alýumin substratyň esasy tehnologiýasydyr.Alýumin substrat izolýasiýa gatlagy, güýç modulynyň gurluşynda iň uly ýylylyk barýeridir.Izolýasiýa gatlagynyň ýylylyk geçirijiligi näçe gowy bolsa, enjamyň işleýşi wagtynda emele gelen ýylylygy ýaýratmak we enjamyň temperaturasy şonça pes bolar,

Metal substrat

Izolýasiýa metal substraty hökmünde haýsy metal saýlarys?

Malylylyk giňelme koeffisiýentini, ýylylyk geçirijiligini, güýjüni, gatylygyny, agramyny, metal substratyň bahasyny we bahasyny göz öňünde tutmalydyrys.

Adatça, alýumin misden has arzan.Elýumin materiallary 6061, 5052, 1060 we ş.m.Malylylyk geçirijiligine has ýokary talaplar bar bolsa, mehaniki häsiýetler, elektrik aýratynlyklary we beýleki aýratyn aýratynlyklar, mis plitalar, poslamaýan polat plitalar, demir plitalar we kremniý polat plitalary hem ulanylyp bilner.

UlanylyşyMCPCB

1. Ses: Giriş, çykyş güýçlendiriji, deňagramly güýçlendiriji, ses güýçlendiriji, güýçlendiriji.

2. Elektrik üpjünçiligi: kommutator sazlaýjy, DC / AC öwrüji, SW sazlaýjy we ş.m.

3. Awtoulag: Elektron sazlaýjy, ot ýakmak, elektrik üpjünçiligini dolandyrmak we ş.m.

4. Kompýuter: CPU tagtasy, disketaly disk, elektrik üpjünçiligi enjamlary we ş.m.

5. Kuwwat modullary: inwertor, gaty berk relýeler, düzediji köprüler.

6. Çyralar we yşyklandyryşlar: energiýa tygşytlaýan lampalar, dürli reňkli energiýa tygşytlaýjy yşyklar, açyk yşyklandyryş, sahna yşyklandyryşy, çüwdürim yşyklandyryşy

MCPCB

8W / mK ýokary ýylylyk geçirijilik alýumin esasly PCB

Metal görnüşi: Alýumin bazasy

Gatlaklaryň sany:1

Faceüzü:Mugt HASL

Plastinanyň galyňlygy:1.5mm

Misiň galyňlygy:35um

Malylylyk geçirijiligi:8W / mk

Malylylyk garşylygy:0.015 ℃ / W.

Metal görnüşi: Alýuminesas

Gatlaklaryň sany:2

Faceüzü:OSP

Plastinanyň galyňlygy:1.5mm

Misiň galyňlygy: 35um

Amalyň görnüşi:Termoelektrik bölünişik mis substrat

Malylylyk geçirijiligi:398W / mk

Malylylyk garşylygy:0.015 ℃ / W.

Dizaýn düşünjesi:Göni metal gollanma, mis blok bilen baglanyşyk meýdany uly we simler az.

MCPCB-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.