Bäsdeşlik PCB öndürijisi

FR4 berkidiji bilen inçe polimid eglenýän FPC

Gysga düşündiriş:

Material görnüşi: polimid

Gatlaklaryň sany: 2

Iň az yz giňligi / giňişligi: 4 mil

Iň kiçi deşik ululygy: 0,20mm

Tamamlanan tagta galyňlygy: 0,30mm

Taýýar mis galyňlygy: 35um

Jemleýji: ENIG

Satyjy maskanyň reňki: gyzyl

Gurluşyň wagty: 10 gün


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

FPC

Material görnüşi: polimid

Gatlaklaryň sany: 2

Iň az yz giňligi / giňişligi: 4 mil

Iň kiçi deşik ululygy: 0,20mm

Tamamlanan tagta galyňlygy: 0,30mm

Taýýar mis galyňlygy: 35um

Jemleýji: ENIG

Satyjy maskanyň reňki: gyzyl

Gurluşyň wagty: 10 gün

1. Näme?FPC?

FPC çeýe çap edilen zynjyryň gysgaldylyşydyr.onuň ýeňil, inçe galyňlygy, erkin egilmek we bukulmagy we beýleki ajaýyp aýratynlyklary amatly.

FPC kosmos raketa tehnologiýasyny ösdürmek döwründe ABŞ tarapyndan işlenip düzüldi.

FPC geçiriji zynjyr nagyşlary bolan we adatça geçiriji zynjyrlary goramak üçin inçe polimer örtük bilen üpjün edilen inçe izolýasiýa polimer filminden durýar.Tehnologiýa 1950-nji ýyllardan bäri elektron enjamlaryny bir görnüşde birleşdirmek üçin ulanylýar.Häzirki wagtda iň ösen elektroniki önümleriň köpüsini öndürmek üçin ulanylýan iň möhüm özara baglanyşyk tehnologiýalarynyň biri.

FPC-iň artykmaçlygy:

1. Egilip, ýaralanyp we erkin bukulyp bilner, giňişlik ýerleşişiniň talaplaryna laýyklykda tertipleşdirilip, komponentleri ýygnamak we sim birikmesini birleşdirmek üçin üç ölçegli giňişlikde özbaşdak hereket edip we giňeldip bolýar;

2. FPC-ni ulanmak elektron önümleriň göwrümini we agramyny ep-esli azaldyp, ýokary dykyzlyga, miniatýurizasiýa, ýokary ygtybarlylyga elektron önümleriniň ösüşine uýgunlaşyp biler.

FPC zynjyr tagtasynda ýylylygyň ýaýramagynyň we kebşirlemegiň, aňsat gurnamagyň we arzan bahanyň artykmaçlyklary bar.Çeýe we gaty tagta dizaýnynyň utgaşmasy, belli bir derejede komponentleriň göterijilik ukybynda çeýe substratyň azajyk ýetmezçiligini hem düzýär.

FPC geljekde esasan dört ugurdan täzelenmegi dowam etdirer:

1. Galyňlyk.FPC has çeýe we inçe bolmaly;

2. Eplenýän garşylyk.Egilmek FPC-iň mahsus aýratynlygydyr.Geljekde FPC has çeýe bolmaly, 10 000 esse köp bolmaly.Elbetde, munuň üçin has gowy substrat gerek.

3. Bahasy.Häzirki wagtda FPC-iň bahasy PCB-den has ýokary.FPC-iň bahasy aşak düşse, bazar has giň bolar.

4. Tehnologiki dereje.Dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin FPC prosesi täzelenmeli we iň az dykyzlyk we çyzyk giňligi / çyzyk aralygy has ýokary talaplara laýyk gelmelidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.