Bäsdeşlik PCB öndürijisi

1,6 mm çalt prototip standart FR4 PCB

Gysga düşündiriş:

Material görnüşi: FR-4

Gatlaklaryň sany: 2

Iň az yz giňligi / giňişligi: 6 mil

Iň kiçi deşik ululygy: 0.40mm

Tamamlanan tagtanyň galyňlygy: 1,2 mm

Taýýar mis galyňlygy: 35um

Jemleýji: mugt HASL

Satyjy maskanyň reňki: ýaşyl

Gurluşyň wagty: 8 gün


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material görnüşi: FR-4

Gatlaklaryň sany: 2

Iň az yz giňligi / giňişligi: 6 mil

Iň kiçi deşik ululygy: 0.40mm

Tamamlanan tagtanyň galyňlygy: 1,2 mm

Taýýar mis galyňlygy: 35um

Jemleýji: mugt HASL

Satyjy maskanyň reňki: ýaşyl

Gurluşyň wagty: 8 gün

Çap edilen zynjyr tagtasy möhüm elektroniki komponent, elektron bölekleriniň goldaw organy, elektron bölekleriniň elektrik birikmesiniň göterijisi.Elektron çap etmek arkaly ýasalýandygy sebäpli, oňa “çap edilen” zynjyr tagtasy diýilýär.

Elektron sagatlardan we kalkulýatorlardan başlap, kompýuterlere, aragatnaşyk elektron enjamlaryna we harby ýarag ulgamlaryna çenli her bir elektron enjamy diýen ýaly, integral zynjyrlar ýaly elektroniki komponentler bar bolsa komponentleriň arasynda elektrik baglanyşygyny amala aşyrmak üçin USES çap edilen tagtalary ulanýar.Çap edilen zynjyr tagtasy, kebşirlenen elektron böleklerini ýygnamak üçin simleri birleşdirýän izolýasiýa esasy plastinkadan durýar.Çyzyklary geçirmek we esasy plastinkany izolýasiýa etmek ýaly goşa funksiýa bar.Çylşyrymly simleri çalşyp biler, zynjyrdaky her bir komponentiň arasynda elektrik baglanyşygyny amala aşyryp biler, diňe bir elektroniki önümleri ýygnamagy, kebşirleýiş işini ýönekeýleşdirip bilmez, sim geçiriş işiniň adaty usulyny azaldar, işçileriň iş güýjüni ep-esli azaldar;Şeýle hem, tutuş maşynyň göwrümini peseldýär, önümiň bahasyny peseldýär we elektron enjamlaryň hilini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.Çap edilen zynjyr tagtalary önümiň oňat yzygiderliligine eýedir we önümçilik prosesinde mehanizasiýany we awtomatizasiýany ýeňilleşdirmek üçin standartlaşdyrylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, gurnama düzedişlerinden soň tutuş çap edilen elektron tagtasy, ähli enjam önümleriniň alyş-çalşygyny we hyzmat edilmegini aňsatlaşdyrmak üçin garaşsyz ätiýaçlyk bölegi hökmünde ulanylyp bilner.Häzirki wagtda çap edilen elektron tagtasy elektron önümlerini öndürmekde giňden ulanylýar

Zynjyr gatlaklarynyň sanyna görä, ol bir paneli, goşa paneli we köp gatly paneli bölýär.Adaty laminatlar köplenç 4 ýa-da 6 gatlak bolup, çylşyrymly gatlaklar onlarça gatlaga ýetip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.