Bäsdeşlik PCB öndürijisi

ENEPIG agyr mis tagtany dakýan 3 oz lehimli maska

Gysga düşündiriş:

Agyr mis PCB-ler, ýokary tok zerurlygy ýa-da ýalňyş tokyň çalt atylmagy mümkinçiligi bolan Elektroniki we Elektrik üpjünçiligi ulgamlarynda giňden ulanylýar.Misiň agramynyň ýokarlanmagy, gowşak PCB tagtasyny berk, ygtybarly we uzak möhletli sim platformasyna öwrüp biler we ýylylyk çüýşeleri, janköýerler we ş.m. ýaly has gymmat we has köp komponentleriň zerurlygyny aradan aýyrar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adatça misiň galyňlygy 30z-dan ýokary bolsa, agyr mis PCB üçin standart kesgitleme ýok.

Tagta galyň mis tagta hökmünde kesgitlenilýär.

 

Agyr mis PCB-ler, ýokary tok zerurlygy ýa-da ýalňyş tokyň çalt atylmagy mümkinçiligi bolan Elektroniki we Elektrik üpjünçiligi ulgamlarynda giňden ulanylýar.Misiň agramynyň ýokarlanmagy, gowşak PCB tagtasyny berk, ygtybarly we uzak möhletli sim platformasyna öwrüp biler we ýylylyk çüýşeleri, janköýerler we ş.m. ýaly has gymmat we has köp komponentleriň zerurlygyny aradan aýyrar.

heavy copper board

Galyň mis tagtanyň öndürijiligi: galyň mis tagta iň oňat uzaldyş ýerine ýetirijiligine eýedir, gaýtadan işlemegiň temperaturasy bilen çäklenmän, ýokary ereýän nokady kislorod urmagy ulanyp bolar, pes temperatura döwülmez we beýleki gyzgyn ereýän kebşirleme, şeýle hem ýangynyň öňüni almak, degişli dällere degişlidir. ýangyjy materiallar.Mis plitalary, hatda gaty poslaýjy atmosfera şertlerinde-de güýçli, zäherli däl, passiw örtük emele getirýär.

Galyň mis plastinanyň artykmaçlyklary: Galyň mis plastinka dürli durmuş enjamlarynda, ýokary tehnologiýaly önümlerde, harby, lukmançylyk we beýleki elektron enjamlarynda giňden ulanylýar.Galyň mis plastinkanyň ulanylmagy, elektron enjam önümleriniň esasy bölegi bolan zynjyr tagtasynyň has uzak hyzmat ediş möhletini uzaldýar we şol bir wagtyň özünde elektron enjamlaryň göwrümini ýönekeýleşdirmekde uly kömek edýär.

Agyr mis PCB önümçiligi

Islendik PCB önümçiligi, bir taraply ýa-da iki taraply bolsun, uçarlara, ýassyklara we yzlara we Plated-Through-deşiklere (PTH) galyňlyk goşmak üçin islenmedik mis we örtük usullaryny aýyrmak üçin misden emele gelýär.Agyr mis PCB-leriň öndürilmegi, adaty FR-4 PCB-leriň gurluşygyna düýbünden meňzeýär, ýöne gatlak sanyny üýtgetmän, üstki tagtanyň galyňlygyny ýokarlandyrýan ýörite çişirmek we elektroplatirlemek usullaryny talap edýär.Galyň “Surface” tagtalary ýokary tizlikli, öz-özüni örtmek we diferensial ýa-da gyşarmak ýaly ýöriteleşdirilen usullar sebäpli goşulan mis agramlaryny dolandyrmaga ukyplydyr.

Adaty nagyş usuly Heavy Mis PCB-lerinde işlemeýär we deň däl çyzyklary we artykmaç gyralary döredýär.Göni çyzyklary we ähmiýetsiz aşaky ýollar bilen iň amatly gyralary almak üçin ösen örtük usullaryny ulanýarys.Goşmaça örtük amallarymyz mis yzlarynyň garşylygyny peseldýär we şeýlelik bilen ýylylyk geçirijilik ukybyny we ýylylyk stresine çydamlylygyny ýokarlandyrýar.

Malylylyk garşylygynyň peselmegi termiki konweksiýa, geçiriji we radiasiýa arkaly zynjyryňyzyň ýylylyk ýaýramagyny gowulandyrýar.Öndürijilerimiz, gatlak sanyny gysgaltmak we impedansy, aýak yzyny we umumy önümçilik çykdajylaryny azaltmak bilen köp sanly artykmaçlyga hyzmat edýän PTH-iň diwarlaryny galyňlaşdyrmaga gönükdirilendir.Obeer şaryndaky iň arzan we ýokary hilli Heavy Mis PCB öndürijileriniň biri bolanyma buýsanýarys.

Şeýle-de bolsa, bu PCB-ler adaty PCB-lerden has ýokary çykdajylary öz içine alýar, sebäbi işlemek prosesi güýçli we kyn.Etching prosesinde köp mukdarda mis ýok edilmeli.Mundan başga-da, laminasiýa prosesi mis yzlarynyň arasyndaky boşluklary doldurmak üçin ýokary rezinli “Prepreg” -iň ulanylmagyny talap edýär.Şeýlelik bilen, önümçiligiň bahasy adaty PCB-lerden has ýokary.Şeýle-de bolsa, iň oňat bahadan ýokary tagtany üpjün etmek üçin “Blue Bar Method” we “Embedded Mis” usulynyň kombinasiýasyny ulanýarys.

Agyr mis PCB-leriň ulanylyşy

Güýçli tok we ýokarlanan temperatura ýygy-ýygydan ýa-da duýdansyz täsir edýän ýerlerde bu PCB-leri öndürýäris we üpjün edýäris.Şeýle aşa ýokary derejeler adaty PCB-e zeper ýetirmek we gatlagyň sanyny peseldýän, pes impedansiýany hödürleýän we kiçi aýak yzyny we gaty köp tygşytlamaga mümkinçilik berýän Heavy Mis talaplaryny talap etmek üçin ýeterlikdir.Aşakda agyr mis PCB-leriň ulanylýan käbir ýerleri we d programmalary bar:

• Kuwwat paýlaýyş ulgamlary

• Güýçlendiriji güýçlendiriji modullar

• Awtoulag güýjüni paýlaýyş çatryklary

• Radar ulgamlary üçin elektrik üpjünçiligi

• Kebşirleýiş enjamlary

• HVAC ulgamlary

• learadro energiýasy programmalary

• Röleleri goramak we artykmaç ýüklemek

• Demir ýol elektrik ulgamlary

• Gün paneli öndürijileri

Soňky ýyllarda Awtoulag, Harby, kompýuter we senagat gözegçilik programmalarynda bu PCB-lere bolan isleg artdy.Kangna, ýokary hilli agyr mis PCB öndürmekde onlarça ýyllyk tejribä eýe.Ussat inersenerlerimiz, iň ýokary ülňüleri ýerine ýetirmek we öndürijilik garaşýanlaryňyza we girdeji gazanmak maksatlaryňyza laýyk gelýän Premium tagtalary döretmäge bagyşlanýar.Heavy Mis PCB dizaýnynyň goşmaça çylşyrymlylyklara degişlidigine düşünýäris we şonuň üçin önümçilige başlamazdan ozal ähli soraglary we aladalary ýakyndan çözýäris.

Bizi aýratynlaşdyrýan zat, ösen tagtalarymyz, müşderilerimize eltilmezden ozal hil barlagynyň dürli sikllerinden geçýär.Içerki hil gözegçilik bölümimiz, agyr mis PCB-leriň hilini kepillendirýär we ahyrky önümiň iň oňat hile laýyk gelýändigine göz ýetirýär we zynjyryň näsazlygy howpy abanmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.